Aktualności

Wciąż mała popularność ulgi B+R wśród firm w Polsce

Dotacje i fundusze 13/2017 Tylko on-line

Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”

Od momentu wprowadzenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe minął ponad rok, jednak dotychczas nie zyskała ona dużej popularności wśród przedsiębiorców. Jedynie co dziewiąta przebadana firma, prowadząca prace badawczo-rozwojowe skorzystała z ulgi za 2016 rok. Aż 21% respondentów wciąż nie jest świadomych istnienia takiej możliwości obniżenia podatku dochodowego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy świadomie nie decydują się na skorzystanie z ulgi B+R swoje decyzje motywują brakiem pewności, czy działalność kwalifikuje się do ulgi podatkowej oraz obawą, że odliczenie zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe.

100 tys. zł na pozarolniczą działalność gospodarczą

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wsparcie jest możliwe w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ponad miliard złotych w 14 projektach drogowych

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

W pięciu miastach Polski dojdzie do niecodziennego procederu. Ministerstwo Rozwoju na inwestycje drogowe przeznaczy o ponad 158 mln zł unijnych funduszy więcej niż pierwotnie zakładały ustalenia konkursowe w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W ocenie konkursu z działania 4.2 POIiŚ „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego” projekty Gorzowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Torunia i Sosnowca uzyskały po 59 punktów tj. 73,75 proc. maksymalnej punktacji.

Społeczna Agencja Najmu

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

W drugiej połowie 2017 r. Ministerstwo Rozwoju w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ogłosi konkurs na przetestowanie i upowszechnienie funkcjonowania koncepcji Społecznej Agencji Najmu. Adresatem konkursu będą głównie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wdrożeniem Społecznych Agencji Najmu na swoim terenie.

Szybka Ścieżka znów dostępna

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Osi Priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” POIR 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków do Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dla kogo: Wzorem ubiegłych edycji, konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bezzwrotna dotacja na strategię eksportową

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w marcu kolejny nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Polska Wschodnia. Konkurs dotyczy dotacji na wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego a także udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej.

Polski Fundusz Rozwoju z nowymi instrumentami

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Electric Mobility Europe

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

6 lutego 2017 r. zamyka się nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.

23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

16 grudnia 2016 r. ogłoszono kolejną edycję międzynarodowego konkursu na badania w branży przemysłowej. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich.

Archiwum