Konkurs „IUSER”

Tekst otwarty nr 10/2016

W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zarząd województwa śląskiego ogłosił nabór w konkursie Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii-RIT Zachodni.

Terminy: Nabór zaplanowano od 30.22.2016 do 28.04.2017

Budżet: 10 120 016,61PLN, przy czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%

Dla kogo:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  • Szkoły wyższe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zobacz również

Tylko on-line nr 13/2017

Wciąż mała popularność ulgi B+R wśród firm w Polsce

Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”

Od momentu wprowadzenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe minął ponad rok, jednak dotychczas nie zyskała ona dużej popularności wśród przedsiębiorców. Jedynie co dziewiąta przebadana firma, prowadząca prace badawczo-rozwojowe skorzystała z ulgi za 2016 rok. Aż 21% respondentów wciąż nie jest świadomych istnienia takiej możliwości obniżenia podatku dochodowego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy świadomie nie decydują się na skorzystanie z ulgi B+R swoje decyzje motywują brakiem pewności, czy działalność kwalifikuje się do ulgi podatkowej oraz obawą, że odliczenie zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Bezzwrotna dotacja na strategię eksportową

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w marcu kolejny nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Polska Wschodnia. Konkurs dotyczy dotacji na wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego a także udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Szybka Ścieżka znów dostępna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Osi Priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” POIR 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków do Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dla kogo: Wzorem ubiegłych edycji, konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama