Znaczenie leasingu dla rozwoju gospodarki

Z roku na rok rośnie rola branży leasingowej w finansowaniu inwestycji, szczególnie w dobra ruchome. Jak pokazują badania statystyczne, branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Prognozowana przez Związek Polskiego Leasingu relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor do łącznego PKB na koniec grudnia ma wynieść 3,14% i osiągnąć znacznie wyższy poziom w porównaniu z pozostałymi krajami europejskimi. Eksperci ZPL szacują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1% nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome.

2016 r. na rynku leasingu

2016 r. był dobrym okresem dla polskich leasingodawców. Jak pokazały wyniki, opublikowane przez ZPL po trzech kwartałach, łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez branżę leasingową wyniosła 42 mld zł, a monitorowana dynamika wzrostu w okresie od stycznia do końca września 2016 r. osiągnęła poziom 17,1%.

Rozwój rynku leasingu w 2016 r. w zrównoważony sposób bazował na segmencie pojazdów lekkich, w dużej mierze za sprawą wzrostu dynamiki rejestracji nowych pojazdów lekkich, korzystnych przepisów fiskalnych, mocnego popytu krajowego i dobrej koniunktury w handlu. Segment pojazdów, jak pokazały skumulowane wyniki opublikowane po trzech pierwszych kwartałach roku, zanotował 31% wzrost, przy łącznej wartości nowych kontraktów na poziomie 17,2 mld zł oraz 41% udziale w całym rynku leasingu. Zapowiedzią równie dobrej końcówki 2016 r. mogą okazać się dane dotyczące rejestracji samochodów osobowych i dostawczych, opublikowane na koniec listopada 2016 r. Jak podał PZPM na podstawie wstępnych danych CEP/MSW – od początku roku zarejestrowano 372 402 samochody osobowe, czyli o 17,2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Udział firm, rejestrujących pojazdy na podstawie REGON-u, sięgnął 67,6% (wobec 65,1% w 2015 r.), a najliczniejszą grupę stanowiły firmy zajmujące się leasingiem/CFM/RC. Skupiły one 44,5% całego rynku (65,8% w rejestracjach tylko nabywców instytucjonalnych), czyli więcej o blisko 1,8% niż przed rokiem.

Innym istotnym obszarem działalności firm leasingowych w 2016 r. pozostawał segment transakcji odnoszących się do pojazdów ciężkich. Na koniec września 2016 r. branża odnotowała 35% wzrost w segmencie transportu ciężkiego, w ramach którego raportowane są transakcje dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep, autobusów, samolotów, statków oraz sprzętu kolejowego. Łączna wartość transakcji dotyczących finansowania udzielonego na wymienione aktywa wyniosła w ciągu trzech kwartałów 2016 r. 12,8 mld zł. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku łączne finansowanie w omawianym segmencie wyniosło 9,5 mld zł. Przez większą cześć roku na rynek oddziaływały: dalsza wymiana taboru na nowy, zgodny z normą Euro 6, strefa euro i wzrost eksportu oraz niskie ceny paliw i ograniczony wpływ działań protekcjonistycznych w Niemczech i Francji na wielkość świadczonych usług transportowych.

Finansowanie maszyn w 2016 r. pozostawało pod dużym wpływem końca perspektywy unijnej lat 2007--2013. Było to widać przede wszystkim w liczbie pożyczek na zakup maszyn rolniczych, gdzie w I półroczu 2016 r. finansowanie spadło o 38,9% rok do roku. Segment maszyn i urządzeń (liczony łącznie z IT) po trzech kwartałach 2016r. odnotował ujemną (-5,9%) dynamikę, głównie za sprawą niższego niż w ubiegłym roku finansowania udzielonego na maszyny rolnicze, co należy wiązać z końcem perspektywy UE na lata 2007-2013 i oczekiwaniem na nową perspektywę finansową. Łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców na maszyny i urządzenia oraz sprzęt IT od stycznia do końca września br. wyniosło 11,2 mld zł (w tym samym okresie ubiegłego roku było to 11,9 mld zł). Spadki miały miejsce również w innych kategoriach mocno powiązanych z absorpcją funduszy unijnych. Dużo mniejszy wpływ na wyniki branży leasingowej miał sektor nieruchomości, którego udział w strukturze finansowania przedmiotów utrzymywał się na poziomie 0,6%. Wartość finansowania nieruchomości na koniec trzech kwartałów 2016 r. wyniosła 0,5 mld zł i była o połowę niższa niż przed rokiem.

Podsumowując, mimo istotnego wpływu końca funduszy UE, pierwszy kwartał przyniósł 23% wzrost finansowania całego rynku leasingu. Pierwsza połowa roku była o 17,7% lepsza od tego samego okresu 2015 r. Na koniec trzeciego kwartału dynamika rynku wyniosła 17,1%. Spodziewam się,

że średnia dynamika rynku w 2016 r. wyniesie ok. 17%. Prognozowany wynik cieszy tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę wyczerpanie funduszy unijnych z programów na lata 2007-2013 i około roczne opóźnienie w wyraźnej absorbcji środków unijnych z nowej perspektywy, które to czynniki

negatywnie oddziaływały na rynek.

Dane statystyczne i badania opinii pokazują, że pod koniec 2016 r. przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami, co należy wiązać z wyczekiwaniem na ustabilizowanie warunków prawnopodatkowych funkcjonowania przedsiębiorstw działających w Polsce. Realna ocena, bazująca na nienajlepszych wynikach w gospodarce, może jednak ulec poprawie wraz z napływem i uruchomieniem środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, na co czekają zarówno leasingodawcy, jak i ich klienci.

Polski leasing na tle europejskiego

Polska branża leasingowa prezentuje się bardzo dobrze na tle rynku europejskiego. Krajowy rynek jest jednym z sześciu najważniejszych rynków leasingu w Europie. Pierwsza szóstka to: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja i Polska.

Zgodnie z wynikami opublikowanymi przez Leaseurope w połowie 2016 r. wartość europejskiego rynku leasingu wzrosła o 13,2% (r/r), podczas gdy polski rynek w połowie roku zanotował wyższą, bo 17,7% dynamikę. Wartość nowych umów zawartych w Europie między styczniem a końcem czerwca 2016 r. wyniosła 156,9 mld euro. Europejska branża szczególnie dobre wyniki odnotowała w segmencie pojazdów (16,9% wzrost obserwowany w większości krajów europejskich) oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, w przypadku których dynamika wyniosła 9,2%. Podobnie jak w Polsce, w strefie spadków pozostawał obszar finansowania nieruchomości (-8,1%).

Europejskie trendy

Tym, co odróżnia europejski rynek leasingu od polskiego, jest wysoki, bo 20-30% udział transakcji zawieranych z konsumentami. Mimo że jest to perspektywiczny dla działalności firm leasingowych sektor, nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie na rodzimym rynku leasingu nastąpiły znaczące zmiany w zakresie transakcji zawieranych z konsumentami. Innym trendem, obserwowanym na zachodnich rynkach, jest popularność ofert, w których korzystający spłacają jedynie tyle kapitału, ile wynika ze spadku wartości użytkowanego pojazdu, zwracając na koniec umowy przedmiot leasingu właścicielowi. Także w Polsce obserwujemy stopniowe odchodzenie od tzw. leasingu z niską wartością końcową, której efektem jest zakup leasingowanego aktywa przez przedsiębiorcę na rzecz leasingu z wysoką wartością końcową. Wiele firm już dziś dostrzega korzyści płynące z płacenia obniżonych rat kapitałowych wynikających z dwu- lub trzyletnich umów, a następnie wymiany pojazdu na nowszy model.

Zobacz również

Tylko on-line nr 13/2017

Wciąż mała popularność ulgi B+R wśród firm w Polsce

Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”

Od momentu wprowadzenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe minął ponad rok, jednak dotychczas nie zyskała ona dużej popularności wśród przedsiębiorców. Jedynie co dziewiąta przebadana firma, prowadząca prace badawczo-rozwojowe skorzystała z ulgi za 2016 rok. Aż 21% respondentów wciąż nie jest świadomych istnienia takiej możliwości obniżenia podatku dochodowego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy świadomie nie decydują się na skorzystanie z ulgi B+R swoje decyzje motywują brakiem pewności, czy działalność kwalifikuje się do ulgi podatkowej oraz obawą, że odliczenie zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Bezzwrotna dotacja na strategię eksportową

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w marcu kolejny nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Polska Wschodnia. Konkurs dotyczy dotacji na wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego a także udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Szybka Ścieżka znów dostępna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Osi Priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” POIR 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków do Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dla kogo: Wzorem ubiegłych edycji, konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama