Autorzy

Urszula Kuźmicka

Wspólnik i współprowadząca fi rmę doradczą Projekt Optimum, specjalizującą się w pozyskiwaniu
dotacji. Pracą z funduszami UE związana stale od 2004 roku. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie
wykonuje aplikacje do różnych programów i działań, zarówno o zasięgu krajowym, jak i regionalnym.
Uczestniczy również w procesie rozliczania projektów fi nansowanych środkami zewnętrznymi.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama