Finanse w projekcie

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące budżetu projektu i, tłumaczymy zawiłości podatkowe, prezentujemy rozwiązania służące zachowaniu płynności finansowej, przestrzegamy przed błędami w planowaniu i rozliczaniu, monitorujemy rynek usług i produktów finansowych zaprojektowanych by ułatwiać beneficjentom inżynierię finansową projektu.

Ewidencja otrzymanej dotacji

Joanna Gawrońska   Dotacje i fundusze 23/2019 Tylko on-line

Wpływ dotacji ewidencjonuje się jako zwiększenie środków na rachunku bankowym w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi, rozliczeniami międzyokresowymi przychodów lub funduszami jednostki, w zależności od celu przeznaczenia dotacji i formy prawnej jednostki je otrzymującej. Wpływu dotacji nie ewidencjonuje się na rozrachunki publicznoprawne.

DiF_22_13.jpg

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oparte na modelu project finance

Finansowanie inwestycji1 to zawsze duże wyzwanie dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. Wiąże się to z faktem, że uruchomienie procesu tworzenia nowych zasobów zazwyczaj wiąże się z chwilowym spadkiem kondycji finansowej podmiotu, który podejmuje takie wyzwanie. Remedium na taki stan rzeczy – w pewnych sytuacjach – może być wykorzystanie metody project finance.

Wpływ zmiany lokalizacji na kondycję finansową spółki Wawel SA (cz. II)

Joanna Szczecińska   Dotacje i fundusze 22/2018 Tylko on-line
W części pierwszej artykułu zwrócono uwagę, że wybór lokalizacji jest decyzją strategiczną dla każdego przedsiębiorstwa. Determinuje ona jego późniejszy sposób funkcjonowania, rodzaje czy wielkość kosztów, jak również ekonomiczną opłacalność istnienia jednostki. Część pierwsza zawiera analizę bilansu spółki Wawel SA w latach 2004–2017 w celu zdefiniowania konsekwencji finansowych powstałych z związku z dokonanym ruchem lokalizacyjnym. Część druga natomiast to analiza kolejnych elementów sprawozdania finansowego, tj. rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
kredyt_MC_59_dif_21.jpg

Kredyt kupiecki – sposób finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw

Kredyt kupiecki (zwany także kredytem handlowym, towarowym lub dostawcy1) stanowi jedną z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Uznawany jest za alternatywne rozwiązanie w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia, takich jak m.in. kredyty bankowe, do których ograniczony dostęp może implikować brak możliwości ich rozwoju, a w konsekwencji osłabienie pozycji konkurencyjnej. Dla odbiorców towarów lub usług kredyt ten stanowi dodatkowe źródło finansowania, zaś dla sprzedawców – „inwestycję” w dobre relacje z nabywcami.

Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF

Ewa Sławińska   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) wprowadzonego od 1 lipca 2018 r. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad działania nowej formy rozliczeń, jaką jest mechanizm podzielonej płatności. Podatnicy, którzy stosują się do objaśnień podatkowych MF, są objęci ochroną.

Wpływ zmiany lokalizacji na kondycję finansową spółki Wawel SA (cz. 1)

Joanna Szczecińska   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Jedną z pierwszych i podstawowych kwestii, z jaką zmaga się każdy przedsiębiorca, jest decyzja o wyborze lokalizacji swojej działalności gospodarczej. Mając na uwadze fakt, jakie znaczenie odgrywa lokalizacja m.in. w funkcjonowaniu czy wzroście jednostki, coraz częściej traktowana bywa jako jeden z fundamentalnych zasobów strategicznych mogący stanowić źródło zarówno sukcesu, jak i porażki. Znalezienie optymalnej lokalizacji pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz na zminimalizowanie ponoszonych kosztów, a tym samym prowadzi do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Archiwum