Ewidencja otrzymanej dotacji

On-line only no. 23/2019

Wpływ dotacji ewidencjonuje się jako zwiększenie środków na rachunku bankowym w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi, rozliczeniami międzyokresowymi przychodów lub funduszami jednostki, w zależności od celu przeznaczenia dotacji i formy prawnej jednostki je otrzymującej. Wpływu dotacji nie ewidencjonuje się na rozrachunki publicznoprawne.

Dla potrzeb ewidencji dotacji w księgach rachunkowych jednostka powinna wziąć pod uwagę przede wszystkim cel, na jaki dotacja została przyznana. Inaczej ewidencjonuje się bowiem wydatki i wpływy (w tym dotacje) w przypadku otrzymania dotacji na sfinansowanie w całości lub w części zakupu, budowy lub ulepszenia środków trwałych, a inaczej, gdy dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności.

W zależności od celu, na jaki dotacja została przyznana, wyróżnia się:

  • dotacje do aktywów,
  • dotacje do przychodu.

Dotacje do aktywów służą sfinansowaniu zakupu, wytworzeniu, budowie, ulepszeniu lub pozyskaniu aktywów trwałych w inny sposób. Otrzymanie tego typu dotacji jest warunkowane wydatkowaniem ich zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie, tj. co do rodzaju dotowanych aktywów, ich umiejscowienia albo okresów, w których mają być nabyte lub utrzymywane przez jednostkę.

Dotacje do przychodów są przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na sfinansowanie sprzedaży produktów, świadczenia usług czy sprzedaży towarów.

Drugą kwestią, która wpływa na sposób ewidencji dotacji, jest forma prawna podmiotu otrzymującego dotację. Dotacje unijne otrzymują podmioty gospodarcze działające w bardzo zróżnicowanych formach prawnych oraz funkcjonujące na podstawie różnych przepisów systemowych regulujących ich działalność. W związku z obowiązującymi różnymi przepisami systemowymi podmioty gospodarcze ewidencjonują otrzymane przychody z tytułu dotacji jedną z dwóch poniższych metod:

  • metodą kapitałową - zwaną także funduszową,
  • metodą wynikową - zwaną także przychodową.

Metoda wynikowa ujmowania dotacji otrzymywanych z funduszy unijnych jest najczęściej stosowaną metodą. Wykorzystują ją podmioty gospodarcze, w odniesieniu do których przepisy systemowe nie zawierają szczególnych uregulowań. Przy metodzie wynikowej dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jednego lub większej liczby okresów sprawozdawczych.

Metoda kapitałowa polega na ewidencjonowaniu środków otrzymanych z funduszy unijnych na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego jednostki otrzymującej dotację. Ujęcie otrzymanych środków z dotacji jako zwiększenie kapitałów jest dokonywane na podstawie przepisów systemowych regulujących zasady gospodarki finansowej danej grupy jednostek.

Przykładami takich jednostek są np. publiczne uczelnie wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Source: Biuletyn Głównego Księgowego no. 10/2018

Also check

Exit tax

DiF_26_4.jpg

Intencją polskiego ustawodawcy podatkowego w ostatnich latach jest likwidacja jakichkolwiek form optymalizacji podatkowej. Wprowadzane są, nierzadko bardzo kontrowersyjne, regulacje, które mają zniechęcać podatników do podejmowania nawet dopuszczalnych przepisami form optymalizacji podatków.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy – wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami

DiF_25_13.jpg

Celem współczesnego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku (koncepcja ekonomiczna) oraz maksymalizacja jego wartości (koncepcja Value Based Management). Oba te cele są komplementarne i wymagają od zarządzających nie tylko intuicji biznesowej, ale także wiedzy na temat narzędzi sprawnego zarządzania finansami oraz minimalizacji ryzyka. Rynek kapitałowy ze swoimi narzędziami może sprzyjać obu tym celom. Wykorzystanie instrumentów pochodnych jest jednym z głównych obszarów minimalizacji ryzyka, ale fakt ten może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama