Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) wprowadzonego od 1 lipca 2018 r. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad działania nowej formy rozliczeń, jaką jest mechanizm podzielonej płatności. Podatnicy, którzy stosują się do objaśnień podatkowych MF, są objęci ochroną.

Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego (objaśnienia podatkowe) dotyczące stosowania przepisów podatkowych są wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy (art. 14n § 4 O.p.). Oznacza to, że podatnik, który zastosował się do objaśnień podatkowych opublikowanych przez MF, nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku, gdy jego rozliczenia - zgodne z objaśnieniami - okażą się nieprawidłowe. Podatnik, który postępował zgodnie z objaśnieniami, nie zapłaci zaległego podatku, a ponadto nie wszczyna się wobec niego postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Objaśnienia - główne tezy

W dniu 29 czerwca 2018 r. MF wydał objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Główne tezy objaśnień przedstawiamy w tabeli. Pełna treść objaśnień jest dostępna na www.mk.infor.pl w formie dodatku internetowego do bieżącego numeru "MONITORA księgowego".

Tabela 1. Objaśnienia podatkowe z 29 czerwca 2018 r. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności - główne tezy

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Jakie przepisy regulują MPP?

Mechanizm podzielonej płatności jest regulowany przez

przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT. Do tej nowej instytucji zostały również dostosowane inne przepisy ustawy o VAT (m.in. art. 87 czy art. 103a).

2.

Co to jest MPP?

Mechanizm podzielonej płatności to nowe rozwiązanie prawne dotyczące szczególnego sposobu dokonywania płatności, za pośrednictwem rachunków bankowych lub SKOK, z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z kwotą VAT.

Podstawowym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa strumienie:

§ kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz

§ kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy/SKOK, powiązany z rachunkiem VAT.

3.

Czy zastosowanie MPP wymaga szczególnej formy przelewu?

Tak, banki oraz SKOK-i udostępniają specjalny

komunikat przelewu, przeznaczony dla mechanizmu podzielonej płatności.

4.

Jakie płatności mogą być realizowane z użyciem MPP?

Tylko płatności dokonywane przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT stanowiące zapłatę za fakturę, w której wykazano VAT.

5.

Czy MPP może być stosowany do płatności za faktury wystawione przed 1 lipca 2018 r.?

Tak, MPP może być również stosowany przy regulowaniu płatności wynikających z faktur otrzymanych przed dniem 1 lipca 2018 r.

6.

Czy zastosowanie MPP jest obowiązkowe?

Nie, MPP jest dobrowolne.

7.

Czy sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować MPP?

Tak, sprzedawca na zasadzie swobody umów może zastrzec w umowie, że nie chce stosować MPP.

8.

Czy podatnik może wybrać, które faktury zapłaci przez MPP?

Tak, dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza również, że może być on stosowany wybiórczo zarówno, jeśli chodzi o faktury, jak i kontrahentów. Podatnik może też zapłacić w MPP całość lub część kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze.

9.

Czy MPP zależy od tego, czy nabywca ma prawo do odliczenia VAT?

Nie, prawo do stosowania MPP nie zależy od tego, czy nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu.

10.

Czy każdy podatnik musi posiadać rachunek VAT?

Od dnia 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, zarówno czynni, jak i zwolnieni od podatku, posiadający rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mają otwarte (bez konieczności składania wniosków) specjalne rachunki, tzw. rachunki VAT.

11.

Czy do każdego rachunku rozliczeniowego jest zakładany rachunek VAT?

Co do zasady tak, ale wyjątkiem są sytuacje, w których podatnik w jednym banku/SKOK-u ma więcej niż jeden rachunek. Wówczas, niezależnie od liczby prowadzonych rachunków w danym banku/SKOK-u, zostaje otwarty jeden rachunek VAT, który jest powiązany ze wszystkimi rachunkami prowadzonymi w danym banku/SKOK-u. Podatnik może jednak uznać, że potrzebuje więcej niż jeden rachunek VAT, np. do każdego swojego rachunku rozliczeniowego w danym banku. W tym przypadku podatnik może zwrócić się do banku/SKOK-u z wnioskiem o otwarcie dodatkowych rachunków VAT.

12.

Do czego mogą być przeznaczone środki zgromadzone na rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać wykorzystane do:

  • zapłacenia za VAT wykazany na fakturze otrzymanej od dostawcy lub usługodawcy;
  • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej (zwrot nabywcy kwot wynikających z wystawionej faktury korygującej);
  • wpłaty na rachunek urzędu skarbowego:

a) podatku VAT,

b) dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT,

c) odsetek za zwłokę w podatku VAT oraz odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT;

  • wpłaty podatku VAT przez podatników obowiązanych do obliczania i wpłacania podatku w formie zaliczek, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz płatników wskazanych w art. 17a ustawy o VAT;
  • zwrotu nienależnie (omyłkowo) otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność (w sytuacji, gdy podatnik otrzyma płatność w MPP omyłkowo);
  • przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy w przypadku, w którym podatnik otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu, a nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;
  • przekazania środków na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku/SKOK-u.

13.

Czy podatnik, który posiada kilka rachunków VAT, może samodzielnie dokonywać przesunięć między tymi rachunkami?

Jeżeli podatnik posiada w danym banku/SKOK-u kilka rachunków VAT, to może samodzielnie i bez żadnych ograniczeń dokonywać przesunięć środków pomiędzy tymi rachunkami. Takie przesunięcia dokonywane są przy użyciu komunikatu przelewu.

14.

Czy w MPP można opłacić fakturę pro forma?

Skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest uzależnione od posiadania faktury, której płatność dotyczy. Nie można w MPP opłacić faktury pro forma.

15.

Czy MPP może być wykorzystana do przelewów zbiorczych?

W związku z tym, że zapłata w MPP musi być powiązana z konkretną fakturą, płatność w MPP nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: Monitor Księgowego 8/2018 nr 8/2018

Zobacz również

Exit tax

DiF_26_4.jpg

Intencją polskiego ustawodawcy podatkowego w ostatnich latach jest likwidacja jakichkolwiek form optymalizacji podatkowej. Wprowadzane są, nierzadko bardzo kontrowersyjne, regulacje, które mają zniechęcać podatników do podejmowania nawet dopuszczalnych przepisami form optymalizacji podatków.

Czytaj więcej

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy – wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami

DiF_25_13.jpg

Celem współczesnego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku (koncepcja ekonomiczna) oraz maksymalizacja jego wartości (koncepcja Value Based Management). Oba te cele są komplementarne i wymagają od zarządzających nie tylko intuicji biznesowej, ale także wiedzy na temat narzędzi sprawnego zarządzania finansami oraz minimalizacji ryzyka. Rynek kapitałowy ze swoimi narzędziami może sprzyjać obu tym celom. Wykorzystanie instrumentów pochodnych jest jednym z głównych obszarów minimalizacji ryzyka, ale fakt ten może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama