Wpływ zmiany lokalizacji na kondycję finansową spółki Wawel SA (cz. 1)

Joanna Szczecińska   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Jedną z pierwszych i podstawowych kwestii, z jaką zmaga się każdy przedsiębiorca, jest decyzja o wyborze lokalizacji swojej działalności gospodarczej. Mając na uwadze fakt, jakie znaczenie odgrywa lokalizacja m.in. w funkcjonowaniu czy wzroście jednostki, coraz częściej traktowana bywa jako jeden z fundamentalnych zasobów strategicznych mogący stanowić źródło zarówno sukcesu, jak i porażki. Znalezienie optymalnej lokalizacji pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz na zminimalizowanie ponoszonych kosztów, a tym samym prowadzi do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Wprowadzenie do problematyki

W artykule podjęto próbę zidentyfikowania i ustalenia konsekwencji zmian lokalizacji spółki Wawel SA będącej przedsiębiorstwem produkcyjnym przemysłu spożywczego. Okres badań obejmuje lata od 2004 do 2017, czyli okres od momentu podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji, budowę oraz przenosiny do nowego zakładu oraz okres po dokonaniu zmiany.

Spółka Wawel SA to krakowska firma produkcyjna specjalizująca się w wytwarzaniu wyrobów cukierniczych. Do 2006 r. produkcja słodyczy odbywała się w trzech zakładach usytuowanych w różnych miejscach w Krakowie: na ul. Wrocławskiej, ul. Masarskiej oraz ul. Kącik. W 2004 r. podjęto decyzję o zmianie lokalizacji i przeniesieniu zakładów produkcyjnych do jednego, nowo wybudowanego obiektu w podkrakowskiej miejscowości Dobczyce. Głównym powodem był zamiar zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz rozpoczęcia produkcji nowego asortymentu. Tym sposobem cała produkcja została scalona w jednym miejscu, co przyniosło firmie wymierne korzyści lokalizacyjne. Po pierwsze, powstały okoliczności umożliwiające efektywniejsze kierowanie całą organizacją. Po drugie, przedsiębiorstwo uzyskało odpowiedni metraż niezbędny do usytuowania nowych maszyn i urządzeń oraz zyskało możliwość zatrudnienia większej liczby pracowników. Lokalizując halę produkcyjną na obrzeżach miasta, przedsiębiorstwo miało również okazję, aby zabezpieczyć się na wypadek dalszej rozbudowy zakładu.

Badanie zmian w sytuacji finansowej Wawel SA z powodu zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej

1. Badanie bilansu

Podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji pociągnęło szereg konsekwencji, mających swoje odzwierciedlenie w sytuacji majątkowo-kapitałowej spółki. Poniżej zaprezentowano ruchy w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, jakie nastąpiły na skutek zmiany usytuowania miejsca zakładu produkcyjnego badanego podmiotu.

Jedną z zauważalnych zmian w bilansie jest zwiększenie aktywów trwałych. W 2004 r. wartość środków trwałych wynosiła 14% aktywów ogółem. Na koniec 2006 r. udział tych środków w majątku spółki osiągnął poziom 54%. Kolejny znaczny przyrost nastąpił w momencie zakończenia etapu budowy, w 2006 r., kiedy to budynek został przyjęty jako nowy środek trwały i spowodował wzrost pozycji budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 22%.

Tabela 1. Bilans spółki Wawel SA – rzeczowe aktywa trwałe 2004–2006 r.

AKTYWA TRWAŁE

OKRES PRZED ZMIANĄ LOKALIZACJI

ZMIANA LOKALIZACJI

% ZMIANA W STRUKTURZE AKTYWÓW OGÓŁEM MIĘDZY 2004 A 2006 R.

2004

% udział w aktywach ogółem

2005

% udział w aktywach ogółem

2006

% udział w aktywach ogółem

2. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

   

 

a) środki trwałe, w tym

15 619

14%

13 239

8%

110 445

54%

+ 40%

grunty

966

0,9%

951

0,6%

951

0,6%

- 0,3%

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4631

4%

4366

3%

51 985

26%

+ 22%

urządzenia techniczne i maszyny

6659

6%

4286

3%

52 779

26,0%

+ 20%

środki transportu

3014

3%

3118

2%

3620

2%

- 1%

inne środki trwałe

349

0,3%

518

0,3%

1110

0,5%

+ 0,2%

b) środki trwałe w budowie

8696

8%

36 698

22%

9501

5%

- 3%

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

13 672

12%

40 179

24%

1529

1%

- 11%

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

37 987

34%

90 116

54%

121 475

60%

+ 26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Wawel SA

Niewystarczająca ilość miejsca do rozwinięcia produkcji była jednym z powodów zmiany lokalizacji. Po wybudowaniu nowej hali problem ten został rozwiązany. Spółka mogła zainwestować w zakup nowych maszyn i urządzeń, zwiększyć produkcję oraz rozszerzyć asortyment. Zakup urządzeń technicznych i maszyn spowodował zwiększenie tej pozycji w strukturze aktywów z 6 do 26%. Początkowy wzrost pozycji środków trwałych w budowie oraz zaliczek na te środki, a następnie znaczny ich spadek to efekt gromadzenia środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia inwestycji i stopniowe ich zużywanie wraz z kolejnymi etapami budowy. W Tabeli 2 przedstawiono zmiany, jakie zaszły w działalności spółki po zmianie lokalizacji.

Tabela 2. Bilans spółki Wawel SA – rzeczowe aktywa trwałe 2007–2017 r.

AKTYWA TRWAŁE

OKRES PO ZMIANIE LOKALIZACJI

% ZMIANA W STRUKTURZE AKTYWÓW OGÓŁEM MIĘDZY 2007 A 2017 R.

2007

% udział w aktywach ogółem

2010

% udział w aktywach ogółem

2017

% udział w aktywach ogółem

2. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

   

 

a) środki trwałe, w tym

110 233

52%

137 540

47%

384 017

52%

0%

grunty

951

0,5%

5316

2%

164 399

22%

- 3,5%

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

53 009

25%

63 851

22%

urządzenia techniczne i maszyny

51 701

27%

62 837

21%

219 618

30%

+ 3%

środki transportu

3469

2%

3033

1%

0

0%

- 2%

inne środki trwałe

1103

0,5%

2503

0,8%

0

0%

- 0,5%

b) środki trwałe w budowie

12 591

6%

464

0,2%

1543

0,2%

- 5,8%

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

301

0,1%

3863

1%

2624

0,4%

+ 0,3%

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

123 125

59%

141 867

48%

388 184

53%

- 6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Wawel SA

Badając poszczególne pozycje pod względem wartościowym, można zauważyć ich ciągły wzrost na przestrzeni kolejnych lat. W pozycji grunty oraz budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej pomiędzy 2007 a 2017 r. odnotowano aż trzykrotny wzrost wartości. Czterokrotny przyrost nastąpił w pozycji urządzenia techniczne i maszyny. Są to skutki przenosin przedsiębiorstwa na obszary peryferyjne miasta. Spółka mając do wykorzystania dodatkową przestrzeń, mogła rozszerzyć zakład o kolejne linie technologiczne. Jednak zmiana strukturalna poszczególnych pozycji pokazuje, że większość z nich w przedstawionym okresie charakteryzowała tendencja spadkowa. Między 2007 a 2017 r. udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach ogółem obniżył się o 6%, gruntów, budynków i lokali natomiast o 3,5%. Wartościowo jednak pozycje te na przestrzeni badanego okresu ciągle rosły, umacniając poziom majątku trwałego spółki.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum