W części pierwszej artykułu zwrócono uwagę, że wybór lokalizacji jest decyzją strategiczną dla każdego przedsiębiorstwa. Determinuje ona jego późniejszy sposób funkcjonowania, rodzaje czy wielkość kosztów, jak również ekonomiczną opłacalność istnienia jednostki. Część pierwsza zawiera analizę bilansu spółki Wawel SA w latach 2004–2017 w celu zdefiniowania konsekwencji finansowych powstałych z związku z dokonanym ruchem lokalizacyjnym. Część druga natomiast to analiza kolejnych elementów sprawozdania finansowego, tj. rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Badanie zmian w sytuacji finansowej Wawel SA z powodu zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej

  1. Badanie rachunku zysków i strat

Zmianę usytuowania przedsiębiorstwa można zaobserwować w poszczególnych pozycjach rachunku wyników. Poniżej dokonano analizy istotnych dla jednostki zmian w przychodach i kosztach badanego okresu.

Tabela 7. Rachunek zysków i strat spółki Wawel SA – koszty działalności operacyjnej w 2004–2006 r.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

OKRES PRZED ZMIANĄ LOKALIZACJI

ZMIANA LOKALIZACJI

% ZMIANA W STRUKTURZE KOSZTÓW OGÓŁEM MIĘDZY 2004 A 2006 R.

2004

% udział w kosztach ogółem

2005

% udział w kosztach ogółem

2006

% udział w kosztach ogółem

 

 

 

 

   

 

1. Koszty wg rodzaju

171 852

97%

186 624

99%

202 718

92%

- 5%

1. Amortyzacja

4739

3%

4092

2%

4332

2%

- 1%

2. Zużycie materiałów i energii

96 133

54%

97 186

51%

101 870

46%

3. Usługi obce

20 312

11%

26 822

14%

32 801

14%

+ 3%

4. Podatki i opłaty

849

0,5%

906

0,5%

869

0,4%

- 0,1%

5. Wynagrodzenia

23 598

13%

25 480

13,0%

27 737

13%

0%

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5173

3%

5636

3%

6020

3%

0%

7. Pozostałe koszty rodzajowe

21 048

12%

26 502

14%

29 089

13,0%

+ 1%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

172 818

98%

188 293

99%

218 657

99%

+ 1%

KOSZTY OGÓŁEM

176 639

 

189 311

 

219 340

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Wawel SA

Każde przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia swojego istnienia generuje określonego rodzaju koszty. Największy zauważalny wzrost kosztów wynikał ze zwiększonego zużycia materiałów i energii. Zużycie to było związane z koniecznością zabezpieczenia na odpowiednim poziomie zapasów produktów na czas przenosin do nowej lokalizacji. W ujęciu wartościowym różnica między 2004 a 2006 r. wynosiła 5 mln. Pomimo wzrostu wartości procentowy udział kosztów zużycia materiałów i energii w kosztach ogółem obniżył się w przedstawionym okresie o 8%.  Koszty związane z usługami obcymi stopniowo wzrastały z każdym rokiem i wiązały się w większości z usługami wykonywanymi przez firmy budowlane. Były to wydatki z tytułu prac budowlanych i remontowych, transportu maszyn, urządzeń, usług serwisowych w celu zapewnienia ponownego uruchomienia maszyn. W ciągu dwóch lat, przed zmianą lokalizacji i w roku jej dokonania, wartość tej pozycji kosztów wzrosła o 3%. Osiągnięcie celu, jakim było zwiększenie wydajności jednostki i jej możliwości produkcyjnych, spowodowało wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników. Uwidocznione to jest w postaci regularnego wzrostu wynagrodzeń oscylującego między 1,5 a 2 mln w każdym kolejnym roku.

Tabela 8. Rachunek zysków i strat spółki Wawel SA – koszty działalności operacyjnej w 2007–2017 r.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

OKRES PO ZMIANIE LOKALIZACJI

% ZMIANA W STRUKTURZE KOSZTÓW OGÓŁEM MIĘDZY 2007 A 2017 R.

2007

% udział w kosztach ogółem

2010

% udział w kosztach ogółem

2017

% udział w kosztach ogółem

 

 

 

 

   

 

1. Koszty wg rodzaju

215 599

98%

310 490

98%

507 870

98%

0%

1. Amortyzacja

8255

4%

11 033

3%

25 619

5%

+ 1%

2. Zużycie materiałów i energii

105 152

48%

159 726

51%

305 259

59%

+ 11%

3. Usługi obce

33 132

15%

41 993

13%

32 734

6%

- 9%

4. Podatki i opłaty

1069

0,5%

1270

0,4%

2912

0,6%

+0, 1%

5. Wynagrodzenia

29 279

13%

37 095

12,0%

60 181

12%

- 1%

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5495

2%

6601

2%

11 627

2%

0%

7. Pozostałe koszty rodzajowe

33 217

15%

52 772

17%

69 538

13,0%

- 2%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

218 208

99%

312 792

99%

509 355

98%

- 1%

KOSZTY OGÓŁEM

219 909

 

315 941

 

517 113

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Wawel SA

  Zmiana lokalizacji oraz zakup nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do użytku zobligowały przedsiębiorstwo do naliczania amortyzacji od nowo posiadanych środków trwałych. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest wzrost wartości pozycji amortyzacja pomiędzy rokiem 2004 a 2017 aż o 20 mln. Spowodowało to, że na koniec 2017 r. procentowy udział kosztów związanych z amortyzacją w strukturze kosztów ogółem podniósł się do poziomu 5%. Kolejnym skutkiem zmiany lokalizacji był 11-procentowy wzrost kosztów spółki w związku z zużyciem materiałów i energii w latach 2007–2017. Stało się tak, ponieważ spółka zapewniając sobie większą przestrzeń, uzyskała zdolność do zwiększenia mocy produkcyjnych. Również w latach 2007–2017 koszty związane z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniem społecznym i innymi świadczeniami stale rosły. W roku zmiany lokalizacji stanowiły 13% kosztów ogółem, natomiast w kolejnych latach spadły do 12%. Jednak należy zauważyć, że spadek strukturalny nastąpił przy jednoczesnym wzroście wartościowym tej pozycji o ponad 30 mln.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Exit tax

DiF_26_4.jpg

Intencją polskiego ustawodawcy podatkowego w ostatnich latach jest likwidacja jakichkolwiek form optymalizacji podatkowej. Wprowadzane są, nierzadko bardzo kontrowersyjne, regulacje, które mają zniechęcać podatników do podejmowania nawet dopuszczalnych przepisami form optymalizacji podatków.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy – wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami

DiF_25_13.jpg

Celem współczesnego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku (koncepcja ekonomiczna) oraz maksymalizacja jego wartości (koncepcja Value Based Management). Oba te cele są komplementarne i wymagają od zarządzających nie tylko intuicji biznesowej, ale także wiedzy na temat narzędzi sprawnego zarządzania finansami oraz minimalizacji ryzyka. Rynek kapitałowy ze swoimi narzędziami może sprzyjać obu tym celom. Wykorzystanie instrumentów pochodnych jest jednym z głównych obszarów minimalizacji ryzyka, ale fakt ten może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama