Labirynt finansowy

Waluty wirtualne - kryptowaluty

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniały do tej pory specyfiki transakcji z użyciem tych walut. Powodowało to wiele wątpliwości interpretacyjnych przy opodatkowaniu dochodów z obrotu kryptowalutami.

Problemy podatkowe związane z sukcesją przedsiębiorstwa – odpowiedzi MF

Katarzyna Wojciechowska   Dotacje i fundusze 24/2019 Tylko on-line

Od 25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym regulująca zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku. Ustawa ta wprowadziła liczne zmiany do ustaw podatkowych dotyczące rozliczania podatku dochodowego, VAT oraz podatku od spadków i darowizn przez takie przedsiębiorstwo. Już teraz pojawiają się wątpliwości, jak w praktyce stosować niektóre z nowych przepisów. 

Transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi

Joanna Gawrońska   Dotacje i fundusze 24/2019 Tylko on-line

W sprawozdaniu finansowym jednostki powinny ujawnić informacje dotyczące wzajemnych transakcji między jednostkami powiązanymi. W związku z tym jednostka powinna przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby łatwo można było wyodrębnić z ksiąg rachunkowych informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu jednostka powinna wprowadzić do ksiąg rachunkowych osobne konta księgowe, które będą grupowały tego typu informacje w celu sporządzenia sprawozdania finansowego, jak i innej dokumentacji transakcji z jednostkami powiązanymi.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

Ewa Sławińska   Dotacje i fundusze 20/2018 Tylko on-line
1 marca 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czeka ona już tylko na podpis Prezydenta. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasowe regulacje. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, będą miały 3 miesiące na zapoznanie się z nowymi przepisami i wdrożenie w firmach nowych procedur bezpieczeństwa finansowego.

Outsourcing funkcji księgowych, finansowych i controllingowych

Monika Karniewska-Mazur   Dotacje i fundusze 19/2018 Tylko on-line

Outsourcing od wielu lat jest dość powszechną formą świadczenia usług na rzecz organizacji gospodarczych. Polega on na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej podmiotu zlecającego niektórych (realizowanych do tej pory samodzielnie) funkcji i przekazaniu ich do wykonania innym podmiotom. U podstaw idei outsourcingu leży założenie, że oddanie innej firmie do realizacji zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością danej organizacji pozwala oszczędzić czas i zasoby, a organizacja zlecająca może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działalności biznesowej.

Inwestycje adjustowane ryzykiem

Ewa Szpakowska   Dotacje i fundusze 18/2018 Tylko on-line

Inwestowanie – jedna z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie ekonomii – to, najkrócej ujmując, wyrzekanie się bieżących, pewnych korzyści na rzecz przyszłych, nie do końca znanych. Pierwiastek przyszłości związany z zamianą znanego dziś na niewiadome jutro zawsze będzie implikować ryzyko związane z angażowaniem posiadanych kapitałów. Idealnym sposobem alokacji aktywów byłaby inwestycja przynosząca wysoką stopę zwrotu oraz pozbawiona ryzyka. Niestety, takowych nie ma.

Due diligence jako instrument określenia ryzyk związanych z transakcją przejęcia przedsiębiorstwa – case study

Kamil Stolarski Anna Błaszak   Dotacje i fundusze 18/2018 Tylko on-line

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się produkcją obuwia ochronnego. Ma ona ugruntowaną markę i know-how zdobyte w wyniku wieloletnich doświadczeń. Niestety, kondycja finansowa spółki jest bardzo zła i właściwie spełnione zostały już przesłanki obligujące zarząd do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podatek VAT przy factoringu

Paweł Kowalski   Dotacje i fundusze 16/2017 Tylko on-line

Jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Zasadniczo polega on na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorcy (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do kontrahenta faktoranta. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych.

Archiwum