Od 1 października 2018 r. wszystkie roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz składane drogą elektroniczną do odpowiedniego dla danego typu jednostki repozytorium - KRS lub do KAS. W raporcie przedstawiamy problemy praktyczne, z którymi można się spotkać, dokonując weryfikacji poprawności schem (struktur logicznych sprawozdań finansowych) oraz błędy, które mogą uniemożliwić skuteczne złożenie e-sprawozdania finansowego. Opracowanie jest skierowane głównie do podmiotów innych niż banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie czy SKOK-i.

1. Postać ustrukturyzowana i nieustrukturyzowana - kto używa której postaci SF

Ustawa o rachunkowości wyróżnia trzy typy postaci elektronicznej:

 1. ustrukturyzowaną, zgodną ze strukturą i formatem udostępnionym na stronie BIP Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan), wymienioną w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, której używać powinny:
  • podmioty prowadzące księgi na podstawie ustawy o rachunkowości, wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS,
  • osoby fizyczne zobowiązane do prowadzenia ksiąg na podstawie ustawy o rachunkowości,
  • inni płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (np. stowarzyszenia czy fundacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS);
 2. ustrukturyzowaną, zgodną ze strukturą i formatem udostępnionym na stronie BIP Ministerstwa Finansów, wymienioną w art. 45 ust. 1h uor, której używać powinny podmioty sporządzające sprawozdanie zgodnie z MSR (podczas powstawania niniejszego opracowania MF opublikowało informację, że nie udostępni takich struktur; tym samym jednostki te sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej według wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej);
 3. elektroniczną nieustrukturyzowaną - w przypadku pozostałych podmiotów.

W związku z powyższym, dla sprawozdań za 2019 r. ich formaty sprowadzają się do dwóch typów: ustrukturyzowany - zapisywany w pliku XML oraz nieustrukturyzowany - zapisywany w dowolnym typie pliku. W tym opracowaniu koncentrujemy się na sprawozdaniach w formacie XML (wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 r.).

2. Kroki prowadzące do złożenia ustrukturyzowanego SF w KRS (lub KAS)

2.1. Decyzja o wyborze elementów e-sprawozdania

Ustawa o rachunkowości (art. 45 ust. 1g uor) wskazuje, że sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie (tzw. schem) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronie BIP MF umieszczone są następujące schemy:

 • JednostkaInna - odpowiadająca załącznikowi nr 1 do ustawy,
 • JednostkaMikro - odpowiadająca załącznikowi nr 4 do ustawy, wzbogacona o możliwość dodania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz umożliwiająca użycie elementów z załącznika nr 1 lub z załącznika nr 5 do ustawy,
 • JednostkaMala - odpowiadająca załącznikowi nr 5 do ustawy, wzbogacona o możliwość dodania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz umożliwiająca użycie elementów z załącznika nr 1 do ustawy,
 • JednostkaOp - odpowiadająca załącznikowi nr 6 do ustawy, wzbogacona o możliwość dodania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz umożliwiająca użycie elementów z załącznika nr 1 do ustawy,
 • ASI - odpowiadająca załącznikowi nr 1 do ustawy, wzbogacona o konieczność dodania dodatkowych załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2051),
 • SkonsolidowanaJednostkaInna - odpowiadająca załącznikowi nr 1 do ustawy, wzbogacona o możliwość ustrukturyzowanego opisu podmiotów wchodzących w sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 676).

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Monitor Księgowego 3/2020 z 05.03.2020

Zobacz również

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

DiF_33_8.jpg

Magicznym biletem do tego, aby pomysł stał się działającym rozwiązaniem, są pieniądze. Natomiast sposobem na przekazanie start-upowi takiej przepustki jest zwykle umowa inwestycyjna. Czy łatwo jest zaprojektować, przygotować i wynegocjować dobrą umowę inwestycyjną? W jaki sposób na konstrukcję umowy mają wpływ dobra wola stron, wiedza o klauzulach umownych, a w jakim doświadczenie w zakresie mechanizmów motywacyjnych i akceleracyjnych? Działając na co dzień z tymi, którzy finansują i tymi, którzy są finansowani, wiem, że kontraktowanie inwestycyjne wymaga także czegoś więcej.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 33/2020

Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy

Jeżeli umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości bądź jednostka korzysta z uproszczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 6 w powiązaniu z art. 4 ust. 4 i 4a ww. ustawy, wówczas daną umowę kwalifikuje się jako leasing operacyjny. W związku z tym, że umowy leasingu są zawierane na dłuższy okres niż rok obrotowy, może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy jednostka straci możliwość skorzystania z uproszczeń, np. w związku z wyższą sumą bilansową, wyższymi przychodami ze sprzedaży czy zwiększonym średniorocznym zatrudnieniem, które przekraczają wielkości wymienione w art. 3 ust. 6.

Czytaj więcej

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama