Od 1 października 2018 r. wszystkie roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz składane drogą elektroniczną do odpowiedniego dla danego typu jednostki repozytorium - KRS lub do KAS. W raporcie przedstawiamy problemy praktyczne, z którymi można się spotkać, dokonując weryfikacji poprawności schem (struktur logicznych sprawozdań finansowych) oraz błędy, które mogą uniemożliwić skuteczne złożenie e-sprawozdania finansowego. Opracowanie jest skierowane głównie do podmiotów innych niż banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie czy SKOK-i.

1. Postać ustrukturyzowana i nieustrukturyzowana - kto używa której postaci SF

Ustawa o rachunkowości wyróżnia trzy typy postaci elektronicznej:

 1. ustrukturyzowaną, zgodną ze strukturą i formatem udostępnionym na stronie BIP Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan), wymienioną w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, której używać powinny:
  • podmioty prowadzące księgi na podstawie ustawy o rachunkowości, wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS,
  • osoby fizyczne zobowiązane do prowadzenia ksiąg na podstawie ustawy o rachunkowości,
  • inni płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (np. stowarzyszenia czy fundacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS);
 2. ustrukturyzowaną, zgodną ze strukturą i formatem udostępnionym na stronie BIP Ministerstwa Finansów, wymienioną w art. 45 ust. 1h uor, której używać powinny podmioty sporządzające sprawozdanie zgodnie z MSR (podczas powstawania niniejszego opracowania MF opublikowało informację, że nie udostępni takich struktur; tym samym jednostki te sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej według wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej);
 3. elektroniczną nieustrukturyzowaną - w przypadku pozostałych podmiotów.

W związku z powyższym, dla sprawozdań za 2019 r. ich formaty sprowadzają się do dwóch typów: ustrukturyzowany - zapisywany w pliku XML oraz nieustrukturyzowany - zapisywany w dowolnym typie pliku. W tym opracowaniu koncentrujemy się na sprawozdaniach w formacie XML (wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 r.).

2. Kroki prowadzące do złożenia ustrukturyzowanego SF w KRS (lub KAS)

2.1. Decyzja o wyborze elementów e-sprawozdania

Ustawa o rachunkowości (art. 45 ust. 1g uor) wskazuje, że sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie (tzw. schem) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronie BIP MF umieszczone są następujące schemy:

 • JednostkaInna - odpowiadająca załącznikowi nr 1 do ustawy,
 • JednostkaMikro - odpowiadająca załącznikowi nr 4 do ustawy, wzbogacona o możliwość dodania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz umożliwiająca użycie elementów z załącznika nr 1 lub z załącznika nr 5 do ustawy,
 • JednostkaMala - odpowiadająca załącznikowi nr 5 do ustawy, wzbogacona o możliwość dodania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz umożliwiająca użycie elementów z załącznika nr 1 do ustawy,
 • JednostkaOp - odpowiadająca załącznikowi nr 6 do ustawy, wzbogacona o możliwość dodania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz umożliwiająca użycie elementów z załącznika nr 1 do ustawy,
 • ASI - odpowiadająca załącznikowi nr 1 do ustawy, wzbogacona o konieczność dodania dodatkowych załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2051),
 • SkonsolidowanaJednostkaInna - odpowiadająca załącznikowi nr 1 do ustawy, wzbogacona o możliwość ustrukturyzowanego opisu podmiotów wchodzących w sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 676).

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Monitor Księgowego 3/2020 z 05.03.2020

Zobacz również

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych

DiF_30_12.jpg

Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Czytaj więcej

Nadzór inwestycyjny w start‑upach

DiF_67_3.jpg

Na rynku jest naprawdę wiele pieniędzy. Znamy cytat z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy: „ludzie mają pieniądze”. Wielu z tych, którzy posiadają kapitał – inwestuje go, a jedną z wielu metod inwestowania jest modne ostatnio inwestowanie w start-upy na różnym poziomie rozwoju biznesu. Popularny, acz nieprawdziwy news (fake news) głosi, że 90% tych przedsięwzięć pada, kolejne 7% jest przejmowanych przez inne firmy, a tylko 3% podmiotów żyje dalej. Jak jest naprawdę, jakie są szanse w takiej inwestycji? Jakie ryzyka niesie inwestowanie w start-upy, jak je ograniczać? Jak bezpiecznie inwestować w start-upy, czego się wystrzegać? Jak je nadzorować i czy mamy na to czas? Czy mamy do czynienia z bańką start-upową? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama