W spółkach z o.o. często dochodzi do sporów w przypadku, gdy kadencja członka zarządu nie jest dostatecznie wyraźnie określona. Wiele z tych sporów kończy się dopiero w sądzie, co z perspektywy spółki i efektywnego zarządzania nie jest sytuacją pożądaną. W opracowaniu zwracamy uwagę na to jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie spółki z o.o. tak, aby było jasne na jak długo został powołany członek zarządu, czyli w jakim terminie może on realnie reprezentować spółkę. Niepewność w tym zakresie może spowodować negatywne skutki nie tylko dla samej spółki, ale też dla jej kontrahentów.

Co oznacza brak mandatu

Dobrze wiedzieć, czy osoba podająca się za członka zarządu spółki ma nadal ważny mandat do jej reprezentowania. Osoba, która była członkiem zarządu, ale która mandatu już nie ma, nie posiada uprawnień do reprezentowania spółki. W konsekwencji zawarte przez nią umowy mogą być uznane za nieważne. Ważność umowy zawartej przez osobę, która nie ma umocowania, zależy od potwierdzenia przez spółkę, przy czym kontrahent może wyznaczyć spółce odpowiedni termin do takiego potwierdzenia. Co się stanie, gdy spółka nie potwierdzi czynności dokonanej przez byłego już członka zarządu? Skutkiem jest nieważność umowy. Z poważnymi konsekwencjami musi się także liczyć działający mimo utraty mandatu były członek zarządu. Ma on bowiem obowiązek zwrotu tego, co otrzymał od kontrahenta w wykonaniu umowy. Zobowiązany jest również do naprawienia szkody, którą poniósł kontrahent przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o braku umocowania. By uniknąć tych konsekwencji, członkowie zarządu powinni zdawać sobie sprawę jak długa jest ich kadencja lub mandat.

Mandat a kadencja

Pierwszą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest rozróżnienie pojęć mandatu i kadencji. Mandat do pełnienia funkcji członka zarządu to nic innego jak upoważnienie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka zarządu. Jest kompetencją do realizowania funkcji członka zarządu przez określony lub nieokreślony czas. Zaczyna się wraz z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia. W przypadkubustanowienia zarządu na określoną kadencję, mandat trwa do odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy lub ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Jeśli zaś zarząd powołano na czas nieoznaczony, mandat może być przerwany tylko wskutek odwołania, śmierci, rezygnacji. Do pojęcia mandatu i momentu jego wygaśnięcia odniósł się Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w wyroku z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 57/15, stwierdził, iż:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Spółka akcyjna jako podmiot zaufania publicznego - emisja akcji

DiF_27_12.jpg

Spółka akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych, obok spółki z o.o., i nazywana jest często mianem „najbardziej kapitałowej” spółki kapitałowej. Definicja ta jest tym bardziej właściwa, że spółka akcyjna nie ma jakichkolwiek cech spółek osobowych, a centralne miejsce w niej zajmuje kategoria kapitału podstawowego (dawniej zakładowego)1.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 27/2019

Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu

Temat odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości nie należy do prostych i budzi wiele wątpliwości. Wątpliwości narastają, gdy odpowiedzialność za rachunkowość jednostki jest „rozproszona” tj. gdy firma zdecyduje się przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że to zawsze kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Jest tak nawet wtedy, gdy określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone osobie trzeciej (biuru rachunkowemu). Zmienia się w tym przypadku jedynie podstawa tej odpowiedzialności z bezpośredniej na odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu nie oznacza przy tym, że biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone usługi w zakresie rachunkowości.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 26/2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama