int(1) int(2) Jak długo trwa mandat lub kadencja członka zarządu spółki z o.o. | Labirynt finansowy | FINAN$OWANI€ Dotacje i Fundusze

W spółkach z o.o. często dochodzi do sporów w przypadku, gdy kadencja członka zarządu nie jest dostatecznie wyraźnie określona. Wiele z tych sporów kończy się dopiero w sądzie, co z perspektywy spółki i efektywnego zarządzania nie jest sytuacją pożądaną. W opracowaniu zwracamy uwagę na to jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie spółki z o.o. tak, aby było jasne na jak długo został powołany członek zarządu, czyli w jakim terminie może on realnie reprezentować spółkę. Niepewność w tym zakresie może spowodować negatywne skutki nie tylko dla samej spółki, ale też dla jej kontrahentów.

Co oznacza brak mandatu

Dobrze wiedzieć, czy osoba podająca się za członka zarządu spółki ma nadal ważny mandat do jej reprezentowania. Osoba, która była członkiem zarządu, ale która mandatu już nie ma, nie posiada uprawnień do reprezentowania spółki. W konsekwencji zawarte przez nią umowy mogą być uznane za nieważne. Ważność umowy zawartej przez osobę, która nie ma umocowania, zależy od potwierdzenia przez spółkę, przy czym kontrahent może wyznaczyć spółce odpowiedni termin do takiego potwierdzenia. Co się stanie, gdy spółka nie potwierdzi czynności dokonanej przez byłego już członka zarządu? Skutkiem jest nieważność umowy. Z poważnymi konsekwencjami musi się także liczyć działający mimo utraty mandatu były członek zarządu. Ma on bowiem obowiązek zwrotu tego, co otrzymał od kontrahenta w wykonaniu umowy. Zobowiązany jest również do naprawienia szkody, którą poniósł kontrahent przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o braku umocowania. By uniknąć tych konsekwencji, członkowie zarządu powinni zdawać sobie sprawę jak długa jest ich kadencja lub mandat.

Mandat a kadencja

Pierwszą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest rozróżnienie pojęć mandatu i kadencji. Mandat do pełnienia funkcji członka zarządu to nic innego jak upoważnienie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka zarządu. Jest kompetencją do realizowania funkcji członka zarządu przez określony lub nieokreślony czas. Zaczyna się wraz z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia. W przypadkubustanowienia zarządu na określoną kadencję, mandat trwa do odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy lub ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Jeśli zaś zarząd powołano na czas nieoznaczony, mandat może być przerwany tylko wskutek odwołania, śmierci, rezygnacji. Do pojęcia mandatu i momentu jego wygaśnięcia odniósł się Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w wyroku z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 57/15, stwierdził, iż:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Nadzór inwestycyjny w start-upach

DiF_67_3.jpg

Na rynku jest naprawdę wiele pieniędzy. Znamy cytat z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy: „ludzie mają pieniądze”. Wielu z tych, którzy posiadają kapitał – inwestuje go, a jedną z wielu metod inwestowania jest modne ostatnio inwestowanie w start-upy na różnym poziomie rozwoju biznesu. Popularny, acz nieprawdziwy news (fake news) głosi, że 90% tych przedsięwzięć pada, kolejne 7% jest przejmowanych przez inne firmy, a tylko 3% podmiotów żyje dalej. Jak jest naprawdę, jakie są szanse w takiej inwestycji? Jakie ryzyka niesie inwestowanie w start-upy, jak je ograniczać? Jak bezpiecznie inwestować w start-upy, czego się wystrzegać? Jak je nadzorować i czy mamy na to czas? Czy mamy do czynienia z bańką start-upową? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 29/2019

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - nowe obowiązki instytucji obowiązanych

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzają zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ("zewnętrznych księgowych") z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom (art. 54 ust. 2 pkt 2, 3 i 4).

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 29/2019

Warunki zwolnienia dochodu z nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF

25 października 2019 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania pdop lub pdof, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. W interpretacji dotyczącej zwolnienia podatkowego udzielanego na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (dalej ustawa) MF wyjaśnił, jak ustalić dochód zwolniony w sytuacji, w której nowa inwestycja jest realizowana na posiadanych przez podatnika rzeczowych aktywach trwałych.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama