W spółkach z o.o. często dochodzi do sporów w przypadku, gdy kadencja członka zarządu nie jest dostatecznie wyraźnie określona. Wiele z tych sporów kończy się dopiero w sądzie, co z perspektywy spółki i efektywnego zarządzania nie jest sytuacją pożądaną. W opracowaniu zwracamy uwagę na to jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie spółki z o.o. tak, aby było jasne na jak długo został powołany członek zarządu, czyli w jakim terminie może on realnie reprezentować spółkę. Niepewność w tym zakresie może spowodować negatywne skutki nie tylko dla samej spółki, ale też dla jej kontrahentów.

Co oznacza brak mandatu

Dobrze wiedzieć, czy osoba podająca się za członka zarządu spółki ma nadal ważny mandat do jej reprezentowania. Osoba, która była członkiem zarządu, ale która mandatu już nie ma, nie posiada uprawnień do reprezentowania spółki. W konsekwencji zawarte przez nią umowy mogą być uznane za nieważne. Ważność umowy zawartej przez osobę, która nie ma umocowania, zależy od potwierdzenia przez spółkę, przy czym kontrahent może wyznaczyć spółce odpowiedni termin do takiego potwierdzenia. Co się stanie, gdy spółka nie potwierdzi czynności dokonanej przez byłego już członka zarządu? Skutkiem jest nieważność umowy. Z poważnymi konsekwencjami musi się także liczyć działający mimo utraty mandatu były członek zarządu. Ma on bowiem obowiązek zwrotu tego, co otrzymał od kontrahenta w wykonaniu umowy. Zobowiązany jest również do naprawienia szkody, którą poniósł kontrahent przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o braku umocowania. By uniknąć tych konsekwencji, członkowie zarządu powinni zdawać sobie sprawę jak długa jest ich kadencja lub mandat.

Mandat a kadencja

Pierwszą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest rozróżnienie pojęć mandatu i kadencji. Mandat do pełnienia funkcji członka zarządu to nic innego jak upoważnienie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka zarządu. Jest kompetencją do realizowania funkcji członka zarządu przez określony lub nieokreślony czas. Zaczyna się wraz z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia. W przypadkubustanowienia zarządu na określoną kadencję, mandat trwa do odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy lub ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Jeśli zaś zarząd powołano na czas nieoznaczony, mandat może być przerwany tylko wskutek odwołania, śmierci, rezygnacji. Do pojęcia mandatu i momentu jego wygaśnięcia odniósł się Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w wyroku z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 57/15, stwierdził, iż:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

NPV w wycenie różnych rodzajów inwestycji – wady i zalety

DiF_MC_66_12.jpg

W codziennej analizie finansowej możemy napotkać wiele modeli służących do wyceny różnych klas aktywów finansowych. Jednym z nich jest NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto). Model ten przy zastosowaniu stopy dyskontowej pokazuje nam, jaką wartość w bieżącym momencie będą miały przyszłe przepływy finansowe netto z inwestycji bieżącej jutro.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 28/2019

Wątpliwości związane ze stosowaniem split payment

Nowe regulacje dotyczące split payment, jakkolwiek nie weszły jeszcze w życie, już budzą dużo emocji. Wynikają one przede wszystkim z ekspresowego wręcz uchwalenia przepisów, a co za tym idzie - również z braku wystarczającego czasu na wdrożenie ich przez podatników.

Czytaj więcej

Spółka akcyjna jako podmiot zaufania publicznego - emisja akcji

DiF_27_12.jpg

Spółka akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych, obok spółki z o.o., i nazywana jest często mianem „najbardziej kapitałowej” spółki kapitałowej. Definicja ta jest tym bardziej właściwa, że spółka akcyjna nie ma jakichkolwiek cech spółek osobowych, a centralne miejsce w niej zajmuje kategoria kapitału podstawowego (dawniej zakładowego)1.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama