Od 25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym regulująca zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku. Ustawa ta wprowadziła liczne zmiany do ustaw podatkowych dotyczące rozliczania podatku dochodowego, VAT oraz podatku od spadków i darowizn przez takie przedsiębiorstwo. Już teraz pojawiają się wątpliwości, jak w praktyce stosować niektóre z nowych przepisów. 

1. Czy przedsiębiorstwo w spadku może zrezygnować z wybranego przez spadkodawcę sposobu rozpoznawania przychodu z tytułu zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej

Pytanie redakcji:

Z art. 14 ust. 1ja updof dodanego przez ustawę o zarządzie sukcesyjnym wynika, że jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, zdecydował się rozpoznawać przychód z tytułu otrzymywanych zaliczek, które rejestrował na kasie fiskalnej, to przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane stosować ten sposób rozpoznawania przychodu do końca tego roku podatkowego. Czy w kolejnym roku podatkowym przedsiębiorstwo w spadku może zmienić decyzję spadkodawcy i zrezygnować z tego sposobu ustalania przychodu?

Odpowiedź MF:

Powołany przepis art. 14 ust. 1ja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na przedsiębiorstwo w spadku obowiązek rozpoznawania przychodu z tytułu otrzymywanych zaliczek, które są rejestrowane na kasie fiskalnej, do końca tego roku podatkowego. Takie brzmienie przepisu oznacza, że przedsiębiorstwo w spadku chcąc zrezygnować z tego sposobu rozpoznawania przychodu, musi złożyć zawiadomienie o rezygnacji z tej metody rozpoznawania przychodu w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku niezłożenia takiego zawiadomienia przedsiębiorstwo w spadku nadal stosuje tę metodę rozpoznawania przychodu.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Source: Monitor Księgowego no. 1/2019

Also check

On-line only no. 27/2019

Jak długo trwa mandat lub kadencja członka zarządu spółki z o.o.

W spółkach z o.o. często dochodzi do sporów w przypadku, gdy kadencja członka zarządu nie jest dostatecznie wyraźnie określona. Wiele z tych sporów kończy się dopiero w sądzie, co z perspektywy spółki i efektywnego zarządzania nie jest sytuacją pożądaną. W opracowaniu zwracamy uwagę na to jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie spółki z o.o. tak, aby było jasne na jak długo został powołany członek zarządu, czyli w jakim terminie może on realnie reprezentować spółkę. Niepewność w tym zakresie może spowodować negatywne skutki nie tylko dla samej spółki, ale też dla jej kontrahentów.

Read more
On-line only no. 27/2019

Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu

Temat odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości nie należy do prostych i budzi wiele wątpliwości. Wątpliwości narastają, gdy odpowiedzialność za rachunkowość jednostki jest „rozproszona” tj. gdy firma zdecyduje się przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że to zawsze kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Jest tak nawet wtedy, gdy określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone osobie trzeciej (biuru rachunkowemu). Zmienia się w tym przypadku jedynie podstawa tej odpowiedzialności z bezpośredniej na odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu nie oznacza przy tym, że biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone usługi w zakresie rachunkowości.

Read more
On-line only no. 26/2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement