Jeżeli umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości bądź jednostka korzysta z uproszczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 6 w powiązaniu z art. 4 ust. 4 i 4a ww. ustawy, wówczas daną umowę kwalifikuje się jako leasing operacyjny. W związku z tym, że umowy leasingu są zawierane na dłuższy okres niż rok obrotowy, może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy jednostka straci możliwość skorzystania z uproszczeń, np. w związku z wyższą sumą bilansową, wyższymi przychodami ze sprzedaży czy zwiększonym średniorocznym zatrudnieniem, które przekraczają wielkości wymienione w art. 3 ust. 6.

W przypadku gdy klasyfikujemy umowę jako leasing operacyjny, ujmujemy w księgach opłaty leasingowe. Opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki na podstawie otrzymywanych faktur.

Ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu operacyjnego

1. Wartość brutto faktury (zobowiązanie wobec leasingodawcy):

Wn "Rozliczenie zakupu"

Ma "Rozrachunki z dostawcami"

Ma "Pozostałe rozrachunki"

2. VAT naliczony podlegający odliczeniu:

Wn "VAT naliczony"

Ma "Rozliczenie zakupu"

3. Wartość opłaty leasingowej podlegająca zaliczeniu w ciężar kosztów łącznie z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu:

Wn "Usługi obce"

Ma "Rozliczenie zakupu"

Jeśli jednostka na potrzeby podatku dochodowego odniesie część odsetkową raty leasingowej w ciężar kosztów finansowych - nie będzie to błędem.

Zmiana kwalifikacji umowy leasingu

W przypadku gdy jednostka przestaje spełniać warunki stosowania uproszczeń, powinna przejrzeć i odpowiednio przekwalifikować umowy leasingu. Należy dokonać ujawnienia umowy leasingu w księgach rachunkowych najpóźniej na dzień bilansowy tego roku, za który jednostka nie może korzystać z uproszczenia.

Przepisy prawa podatkowego nie wspierają jednostek w tym zakresie, gdyż nie ma tam uregulowań w zakresie przekształcenia umów leasingu. Sposób ujęcia umów leasingowych wraz z przykładami zaprezentowany jest natomiast w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Standard ten wskazuje, że jednostka sama musi podjąć decyzję, w jaki sposób będzie ujmować umowy leasingu, uwzględniając standard i przyjęte u siebie zasady (politykę) rachunkowości.

W zakresie przekształcania umów leasingowych w praktyce przyjęto podejście bazujące na zasadzie istotności, zgodnie z którą leasingobiorca może:

1) pozostawić dotychczasowy sposób ewidencji i nie ujawniać przedmiotu leasingu w ewidencji środków trwałych lub

2) przekształcić leasing operacyjny w leasing finansowy i wprowadzić przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych.

Leasingobiorca może więc nie ujawniać umowy leasingu w księgach rachunkowych, pod warunkiem że pozostała do rozliczenia wartość umowy jest nieistotna, a jej nieujawnienie w ewidencji księgowej nie będzie miało znaczącego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego podmiotu gospodarczego. Jeśli jednostka wybierze to rozwiązanie, to nadal będzie korzystać z uproszczenia i kwalifikować umowę leasingu według zasad podatkowych, tj. jako leasing operacyjny, mimo braku możliwości zastosowania uproszczenia. W takim przypadku jednostka powinna w informacji dodatkowej zamieścić informację o umowie oraz uzasadnienie przyjęcia uproszczenia ewidencyjnego.

Jeśli jednak wartość umowy jest istotna, wówczas należy umowę leasingu wykazać w księgach rachunkowych.

Przekształcając umowę leasingu i wprowadzając przedmiot umowy leasingu do ewidencji środków trwałych, jednostka powinna:

  • podzielić ratę leasingową na część kapitałową i odsetkową,
  • ustalić stawkę amortyzacji środka trwałego.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

DiF_33_8.jpg

Magicznym biletem do tego, aby pomysł stał się działającym rozwiązaniem, są pieniądze. Natomiast sposobem na przekazanie start-upowi takiej przepustki jest zwykle umowa inwestycyjna. Czy łatwo jest zaprojektować, przygotować i wynegocjować dobrą umowę inwestycyjną? W jaki sposób na konstrukcję umowy mają wpływ dobra wola stron, wiedza o klauzulach umownych, a w jakim doświadczenie w zakresie mechanizmów motywacyjnych i akceleracyjnych? Działając na co dzień z tymi, którzy finansują i tymi, którzy są finansowani, wiem, że kontraktowanie inwestycyjne wymaga także czegoś więcej.

Czytaj więcej

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 31/2020

E‑sprawozdanie ‑ problemy praktyczne

Od 1 października 2018 r. wszystkie roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz składane drogą elektroniczną do odpowiedniego dla danego typu jednostki repozytorium - KRS lub do KAS. W raporcie przedstawiamy problemy praktyczne, z którymi można się spotkać, dokonując weryfikacji poprawności schem (struktur logicznych sprawozdań finansowych) oraz błędy, które mogą uniemożliwić skuteczne złożenie e-sprawozdania finansowego. Opracowanie jest skierowane głównie do podmiotów innych niż banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie czy SKOK-i.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama