Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne podmioty rynku finansowego staje się coraz bardziej sformalizowane. Najważniejszym krokiem na drodze ustandaryzowania praktyk w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279). Ustawa funkcjonuje już przeszło 5 lat, nadal nie wszyscy są jednak świadomi korzyści, jakie przynoszą zawarte w niej regulacje.

Reklamacje na rynku finansowym

Klienci i podmioty rynku finansowego

Ustawa w sposób precyzyjny definiuje pojęcia klienta podmiotu rynku finansowego oraz podmiot rynku finansowego. Za klienta uważa się przede wszystkim osoby fizyczne – ubezpieczającą, ubezpieczoną, uposażoną uprawnioną z umowy ubezpieczenia, dochodzącą roszczeń z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, członka funduszu emerytalnego, klienta banku kasy oszczędnościowo-kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług płatniczych, brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego. Podmiotami rynku finansowego są organizacje działające na rynku finansowym – banki, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy, brokerzy, fundusze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i wiele innych.

Powyższe wyliczenia nie mają charakteru wyczerpującego. Zanim klient zdecyduje się na zainicjowanie sformalizowanego postępowania reklamacyjnego, dobrze jest sprawdzić, czy dana organizacja objęta jest szeroką definicją ustawową.

KROK 1: Składanie reklamacji

Reklamacje mogą być składane w zasadzie w dowolnej formie i dotyczyć dowolnych zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług. Reklamację można złożyć w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego (np. oddział banku). Reklamacja może mieć postać pisemną, elektroniczną, o ile taki sposób został do tego celu wskazany przez podmioty rynku finansowego, a nawet ustną (telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce). Sposób składania reklamacji powinien być również wskazany w umowie. Podmiot rynku finansowego ma ustawowy obowiązek wskazania w niej informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji (m.in. miejsce i formę złożenia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji, sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji).

W reklamacji powinny zostać zawarte wszystkie zastrzeżenia do realizacji usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego wraz z opisem okoliczności towarzyszących. Reklamacja powinna zawierać również sprecyzowane żądanie, z przyczyn wskazanych w dalszej części artykułu.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Tylko on-line nr 37/2021

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

Jak kontrolować koszty wdrożenia e‑commerce?

Jak kontrolować koszty wdrożenia e-commerce?

Prawdopodobieństwo, że po zapytaniu wszystkich właścicieli e-commerce w Polsce, czy koszt wdrożenia platformy był dla nich zaskakujący, uzyskamy (łagodnie mówiąc) twierdzącą odpowiedź, jest bardzo duże. Jak to bywa w problematycznych kwestiach, czasami lepiej je przemilczeć, żeby nie stały się jeszcze bardziej problematyczne. Problem w tej sytuacji najczęściej rodzi się głównie z powodu, że nie wygląda to tak prosto, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Wyjaśnijmy, jakie są tego główne przyczyny.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama