Transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi

Joanna Gawrońska   Dotacje i fundusze 24/2019 Tylko on-line

W sprawozdaniu finansowym jednostki powinny ujawnić informacje dotyczące wzajemnych transakcji między jednostkami powiązanymi. W związku z tym jednostka powinna przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby łatwo można było wyodrębnić z ksiąg rachunkowych informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu jednostka powinna wprowadzić do ksiąg rachunkowych osobne konta księgowe, które będą grupowały tego typu informacje w celu sporządzenia sprawozdania finansowego, jak i innej dokumentacji transakcji z jednostkami powiązanymi.

Prowadzona w jednostce ewidencja transakcji z jednostkami powiązanymi powinna dostarczyć informacji wymaganych do sporządzenia:

  • jednostkowego sprawozdania finansowego,
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego - jeśli grupa kapitałowa sporządza takie sprawozdanie,
  • dokumentacji - wymaganych przez ustawy podatkowe.

Definicje wynikające z ustawy o rachunkowości

W świetle ustawy o rachunkowości przez jednostki powiązane rozumie się dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Natomiast przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi.

W myśl ustawy konsolidacja to łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem wymienionych niżej wyłączeń i korekt.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum