int(1) int(2) Ujemny kapitał jednostki | Labirynt finansowy | FINAN$OWANI€ Dotacje i Fundusze

Ujemny kapitał jednostki

Tylko on-line nr 26/2019

Kapitał (fundusz) własny jednostki stanowi wartościowo aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania. Mogą wystąpić zatem dwie sytuacje: dodatni kapitał - jeśli wartość aktywów przewyższa wartość zobowiązań oraz ujemny kapitał - jeśli wartość zobowiązań przewyższa wartość aktywów. Ujemny kapitał własny jednostki wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie jak jednostki kontynuujące działalność, bądź rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.

Na kapitał własny składają się:

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

-
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitał (fundusz) podstawowy stale pozostaje w jednostce i jest zadeklarowany w umowie, statucie lub w inny sposób.

Kapitał (fundusz) własny ulega zmianie, czyli jest zwiększany lub zmniejszany przez:

(+) pozycje zwiększające kapitał własny:

- kapitał zapasowy,

- kapitały rezerwowe,

- kapitał z aktualizacji wyceny,

- niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

- przeznaczony do podziału bądź pozostający w jednostce zysk roku bieżącego,

(-) pozycje zmniejszające kapitał własny:

- wypłaty z zysku dokonane w ciągu roku obrotowego,

- niepokryte straty z lat ubiegłych,

- poniesiona strata roku bieżącego.

Generalnie kapitał własny może pochodzić z wkładów właścicieli, tj. wspólników, udziałowców czy akcjonariuszy, oraz wypracowanego i zatrzymanego w jednostce zysku.

Dodatni wynik finansowy jednostki w postaci zysku wpływa na wzrost kapitału własnego, z kolei ujemny wynik finansowy w postaci straty skutkuje spadkiem wartości tego kapitału.

W skrajnej sytuacji, gdy jednostka rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, a w bilansie za bieżący rok obrotowy wykazuje stratę przewyższającą kapitał podstawowy i nie posiada innych kapitałów, wówczas wartość kapitału (funduszu) własnego będzie prezentować wielkość ujemną - pozycja A. "Kapitał (fundusz) własny" pasywów bilansu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego nr 5/2019

Zobacz również

Nadzór inwestycyjny w start-upach

DiF_67_3.jpg

Na rynku jest naprawdę wiele pieniędzy. Znamy cytat z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy: „ludzie mają pieniądze”. Wielu z tych, którzy posiadają kapitał – inwestuje go, a jedną z wielu metod inwestowania jest modne ostatnio inwestowanie w start-upy na różnym poziomie rozwoju biznesu. Popularny, acz nieprawdziwy news (fake news) głosi, że 90% tych przedsięwzięć pada, kolejne 7% jest przejmowanych przez inne firmy, a tylko 3% podmiotów żyje dalej. Jak jest naprawdę, jakie są szanse w takiej inwestycji? Jakie ryzyka niesie inwestowanie w start-upy, jak je ograniczać? Jak bezpiecznie inwestować w start-upy, czego się wystrzegać? Jak je nadzorować i czy mamy na to czas? Czy mamy do czynienia z bańką start-upową? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 29/2019

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - nowe obowiązki instytucji obowiązanych

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzają zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ("zewnętrznych księgowych") z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom (art. 54 ust. 2 pkt 2, 3 i 4).

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 29/2019

Warunki zwolnienia dochodu z nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF

25 października 2019 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania pdop lub pdof, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. W interpretacji dotyczącej zwolnienia podatkowego udzielanego na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (dalej ustawa) MF wyjaśnił, jak ustalić dochód zwolniony w sytuacji, w której nowa inwestycja jest realizowana na posiadanych przez podatnika rzeczowych aktywach trwałych.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama