Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy to pojęcia, które często stosowane są jako synonimy. Tymczasem z punktu widzenia teorii i praktyki rachunkowości są to odrębne pojęcia, które związane są z procesem wyceny przedsiębiorstwa.

W literaturze i praktyce brak jest jednoznacznej definicji wartości przedsiębiorstwa; do najczęściej stosowanych należy postrzeganie wartości przedsiębiorstwa jako wartości jednostki zorganizowanej pod względem prawnym i ekonomicznym. W związku z rozdzieleniem funkcji właścicielskiej i funkcji zarządzania oraz wynikającej stąd konieczności zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyodrębniono pojęcie „wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli”. Chodzi w nim o wartość nieobciążoną zadłużeniem – wartość stanowiącą majątek współwłaścicieli. Wieloaspektowość postrzegania wartości przedsiębiorstwa wymaga stosowania zróżnicowanych metod wyceny, w celu zobiektywizowania tej wartości.

Wyraźnie dają się wyodrębnić następujące grupy metod wyceny przedsiębiorstwa:

  • majątkowe,
  • dochodowe,
  • porównawcze – mnożnikowe,
  • mieszane.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wartość przedsiębiorstwa według metod majątkowych bazuje na wartości zasobów majątkowych netto wycenianej jednostki gospodarczej.

Metody dochodowe uwzględniają zdolność podmiotu gospodarczego do kreowania korzyści ekonomicznych, zwanych w procedurze wycenowej dochodem, w postaci zysku netto, przepływów pieniężnych netto lub ekonomicznej wartości dodanej.

Obszary zastosowania wyceny przedsiębiorstw

Lp.

Przesłanki wyceny

Okoliczności wyceny

1.

Transakcje kupna-sprzedaży oraz inne, prowadzące do zmiany właścicieli przedsiębiorstwa

Zbycie przedsiębiorstwa, zaspokojenie roszczeń występujących udziałowców/akcjonariuszy, przejmowanie przedsiębiorstwa

2.

Restrukturyzacja (kapitałowa, organizacyjna)

Fuzje, tworzenie holdingów, podwyższanie kapitału zakładowego, ustalanie cen emisyjnych akcji w ofercie publicznej (prywatyzacja pośrednia), ustalenie ceny sprzedaży (prywatyzacja bezpośrednia)

3.

Wdrażanie koncepcji VBM

Ocena pracy zarządu

4.

Wycena do celów podatkowych

Konieczność uiszczenia podatku katastralnego lub podatku od spadków i darowizn

5.

Umowy ubezpieczeniowe

Wycena na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych lub na wypadek zaistnienia szkody

Źródło: A. Jaki, Wycena przedsiębiorstw w Polsce – doświadczenia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, nr 570.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 26/2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

Read more
On-line only no. 26/2019

Ujemny kapitał jednostki

Kapitał (fundusz) własny jednostki stanowi wartościowo aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania. Mogą wystąpić zatem dwie sytuacje: dodatni kapitał - jeśli wartość aktywów przewyższa wartość zobowiązań oraz ujemny kapitał - jeśli wartość zobowiązań przewyższa wartość aktywów. Ujemny kapitał własny jednostki wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie jak jednostki kontynuujące działalność, bądź rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Waluty wirtualne - kryptowaluty

DiF_waluty.jpg
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniały do tej pory specyfiki transakcji z użyciem tych walut. Powodowało to wiele wątpliwości interpretacyjnych przy opodatkowaniu dochodów z obrotu kryptowalutami.
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama