Dotacje i fundusze 7/2016 (maj-czerwiec)

FINAN$OWANI€ Dotacje i Fundusze nr 7/2016 -

Żadna firma nie działa w próżni. Tym bardziej żaden projekt, realizowany w ramach wsparcia z Unii Europejskiej, nie ma na celu poprawienia sytuacji wyłącznie jednego konkretnego podmiotu. Podstawowym założeniem pomocy zarówno w poprzednim, jak i obecnym okresie finansowania jest wszechobecna transparentność oraz podnoszenie konkurencyjności rynków przez wyrównywanie szans nie tylko pomiędzy krajami, ale (i chyba przede wszystkim) pomiędzy poszczególnymi regionami. Lokalnie oznacza to głównie potrzebę szukania jak najlepszych rozwiązań z zachowaniem zasad, które choć piękne, potrafią nastręczyć mnóstwa problemów.

Przedsiębiorca myśląc o zakupie nowego sprzętu czy technologii kieruje się dobrem swojej firmy. Weźmie pod uwagę jakość, sprawdzi dostawcę i wybierze najbardziej zaufane źródło. Biznesowa intuicja to często jednak zbyt mało, by cieszyć się dobrze zrealizowanym projektem. Niekiedy nawet najlepszy pomysł może polec przez nieprawidłowości w procedurze wyboru dostawcy. Maria Chmiel pomaga ominąć pułapki ofertowania podsuwając bazę konkurencyjności.

Jeśli już uda się przejść przez pierwsze sito problemów, czarnowidztwo każe pomyśleć też o sytuacji, kiedy problem z należytym wykonaniem zadania wiąże się z niewystarczającymi środkami finansowymi czy kłopotami ze skompletowaniem odpowiedniego zespołu. Patrycja Milecka w swoim artykule sugeruje nawiązanie współpracy z inną jednostką, która swoimi zasobami uzupełni braki i umożliwi właściwą realizację założeń projektowych.

Zagadnienie partnerstwa poruszamy także w kontekście zlecania prac podwykonawcom, uwzględniając obostrzenia nałożone w Horyzoncie 2020, o czym szerzej pisze Agata Bartoszewska oraz w aspekcie działań międzynarodowych Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020.

Działania, z których korzysta więcej podmiotów niż główny beneficjent podświadomie kojarzą się z projektami Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym ujęciu współpraca jest naturalnym elementem, który w nowej perspektywie ma jeszcze większe znaczenie, szczególnie, gdy dodamy do tego połączenie EFS z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Z takiej mieszanki korzystają obecnie samorządy, od których zależy teraz wyznaczanie priorytetów działania i doinwestowania specjalizacji kluczowych dla danego regionu. W tym numerze Patrycja Chołuj opisuje realizację działań w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Czy oprócz rozwoju podstawowych gałęzi gospodarki będzie miejsce na rozkwit ekonomii społecznej? Warunki ku temu są...

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 7/2016

Partner w projekcie – jak go pozyskać?

Partner w projekcie – jak go pozyskać?

Działania każdego projektu powinny zmierzać do jak najskuteczniejszej realizacji jego celu, a więc rozwiązania wskazanego problemu. Niestety, często jeden podmiot nie jest w stanie sam zrealizować założonego przedsięwzięcia w należytym wymiarze, mają na to wpływ różne przyczyny – niewystarczające środki finansowe, zasoby ludzkie, techniczne, niewystarczające doświadczenia. Właściwym rozwiązaniem takiego...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich ‑ Czym jest? Dla kogo przeznaczona? Jakie są zasady działania i publikowania ogłoszeń?

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich - Czym jest? Dla kogo przeznaczona? Jakie są zasady działania i publikowania ogłoszeń?

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 przynosi wiele zmian, a tym samym nowych zasad, wytycznych i wyzwań dla przedsiębiorców aplikujących o dotacje unijne. Jedna z najważniejszych zmian obejmuje procedurę wyboru ofert.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Program Współpracy Interreg V‑A Litwa–Polska 2014‑2020

Program Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020

15 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Litwa – Polska, stanowiący jeden z czternastu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz jeden z siedmiu programów transgranicznych. Program Litwa – Polska jest kontynuacją Programu Litwa – Polska – Rosja realizowanego w latach 2007-2013.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Realizacja przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014‑2020

Na lata 2014-2020 samorządy województw dostały do dyspozycji kwotę aż 31 mld euro. Stanowi to 40% kwoty przyznanej Polsce w ramach polityki spójności. Podział tej kwoty między poszczególne województwa odbył się po konsultacjach ministerstwa z urzędami marszałkowskimi i opierać się miał na ich potrzebach rozwojowych.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Zarządzanie innowacją w organizacji

Zarządzanie innowacją w organizacji

Rola innowacji dla rozwoju społeczno--ekonomicznego we współczesnym świecie jest niezaprzeczalna. W dobie zaawansowanej globalizacji, zmniejszającego się znaczenia dostępu do surowców lub taniej siły roboczej jako przewagi konkurencyjnej, coraz większego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy jako motor budowania siły gospodarczej z zachowaniem odpowiedzialności społecznej.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Naznaczony dotacją unijną

Naznaczony dotacją unijną

Jeżeli udało nam się z powodzeniem przejść przez niełatwy proces aplikowania o fundusze europejskie, a w ręce trzymamy podpisaną umowę o dofinansowanie, warto poinformować o tym nasze otoczenie biznesowe. Jak się okazuje, nie jest to tylko nasze prawo, ale przede wszystkim obowiązek – spełnienie zadań dotyczących informacji i promocji jest jednym z warunków pozytywnego rozliczenia projektu, podobnie...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Energooszczędne budowanie – pora przygotować się na zmiany

Energooszczędne budowanie – pora przygotować się na zmiany

Na ponad 281 mln złotych dofinansowania w ciągu najbliższych 3 lat mogą liczyć osoby, które zainwestują w energooszczędne domy lub mieszkania. Czy czeka nas boom na rynku „zielonego” budownictwa?

Czytaj więcej
nr 7/2016

Fundusze europejskie – zagadnienia podatkowe a dotacje

Fundusze europejskie – zagadnienia podatkowe a dotacje

W przypadku korzystania z funduszy europejskich istotne znaczenie mają też kwestie podatkowe. Często podatnicy mają wątpliwości, czy VAT można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych. Ponadto jakie są skutki w podatku dochodowym otrzymania dotacji?

Czytaj więcej
nr 7/2016

Szybka Ścieżka w sześciu smakach, czyli o POIR 1.1.1 od kuchni

Szybka Ścieżka w sześciu smakach, czyli o POIR 1.1.1 od kuchni

Szybka Ścieżka to zwyczajowa nazwa flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): działania POIR 1.1.1, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych zmierzających do stworzenia nowego produktu lub usługi.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Konkurs ofert w praktyce, czyli 4 kroki do wyboru najlepszego podwykonawcy

Konkurs ofert w praktyce, czyli 4 kroki do wyboru najlepszego podwykonawcy

Przyczyn zlecania wykonawstwa zewnętrznym podmiotom jest wiele. Z jednej strony bywa to chęć ograniczenia kosztów własnej działalności. Podwykonawstwo eliminuje konieczność ponoszenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników czy też utrzymywaniem składników majątku. Dzięki temu pozwala skupiać się na podstawowej działalności firmy. Z drugiej strony daje dostęp do oferty specjalistycznych firm...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Kluczowe elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Kluczowe elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Stale rosnące znaczenie outsourcingu w różnych gałęziach gospodarki powoduje, że obecnie praktycznie każdy, nawet najmniejszy podmiot korzysta z pomocy zewnętrznych specjalistów (informatyków, prawników, księgowych, etc.). W takich sytuacjach nierzadko dochodzi do przekazania danych osobowych zewnętrznym podmiotom.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

Sięgając po środki europejskie z Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020) na realizację innowacyjnych i nowatorskich pomysłów badawczych, należy nastawić się na podejmowanie działań zgodnych z określonymi zasadami. Jedną z nich jest powołanie międzynarodowego konsorcjum, w którym każdy z partnerów będzie miał przypisane konkretne zadania, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu projektu....

Czytaj więcej
nr 7/2016

Cesja dotacji

Cesja dotacji

Na gruncie polskiego prawa nie ma klauzuli, która by zakazywała dokonywania cesji dotacji unijnych. Co to zatem oznacza? Jak w praktyce można dokonywać cesji dotacji unijnych? Po co to robić i w jakich okolicznościach? Na ile jest to realne praktycznie, a na ile pozostające za drzwiami katedr na wydziałach prawniczych czy ekonomicznych?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Konkurs INNOSTAL

28 kwietnia 2016 r. NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Konkurs dla twórców gier

Drugi duży konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowany jest do twórców gier wideo – sektora wpisującego się w strategiczny rozwój polskiego przemysłu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Posadź las z ARiMR

1 czerwca rusza kolejne działanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” można składać od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Pieniądze dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Szybka ścieżka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka” – formalności ograniczone do minimum i czas wydania decyzji skrócony do 60 dni od złożenia dokumentów. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Bony na innowacje

Od 6 czerwca 2016 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego.
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

SYNTHOS CHEMICAL AWARD – milion złotych dla najlepszego polskiego chemika

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.