Profesjonalny EFS

Prezentujemy szczegóły dotyczące programu POWER oraz tych działań w ramach RPO, w ramach których przyznawane będą środki z EFS. Analizujemy kryteria istotne dla sukcesu projektu, wskazujemy jak w praktyce zrealizować wymogi stojące przed beneficjentami.

Tekst otwarty nr 8/2016

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

jak_42.jpg

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Fundusze dla edukacji

fundusze_37.jpg

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Realizacja przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014‑2020

Na lata 2014-2020 samorządy województw dostały do dyspozycji kwotę aż 31 mld euro. Stanowi to 40% kwoty przyznanej Polsce w ramach polityki spójności. Podział tej kwoty między poszczególne województwa odbył się po konsultacjach ministerstwa z urzędami marszałkowskimi i opierać się miał na ich potrzebach rozwojowych.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Program Współpracy Interreg V‑A Litwa–Polska 2014‑2020

DiF_7_15.jpg

15 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Litwa – Polska, stanowiący jeden z czternastu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz jeden z siedmiu programów transgranicznych. Program Litwa – Polska jest kontynuacją Programu Litwa – Polska – Rosja realizowanego w latach 2007-2013.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Podpis najważniejszy – o czym pamiętać w trakcie szkoleń?

e06s19.jpg

W poprzednim numerze opisane zostały formalności niezbędne przed rozpoczęciem realizacji działań szkoleniowych czy doradczych. Jednak zasadnicza część dokumentowania uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia odbywa się w czasie ich trwania.

Czytaj więcej
nr 6/2016

PO WER, czyli siła edukacji

e06s15.jpg

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał, by wspierać rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. W centrum jego działań zawsze są ludzie, szczególnie ci, którzy mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. W okresie 2014-2020 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Dokumentacja w projekcie szkoleniowym

DiF_05_20.jpg

Dokumentowanie szkoleń to obowiązek realizatorów, który sprawia problemy. Świadczą o tym zarówno rozmowy prowadzone z właścicielami przedsiębiorstw, które organizują takie zajęcia, jak i fakt, że cyklicznie organizowane są debaty, konferencje, warsztaty poświęcone temu zagadnieniu. Wprawdzie część działań należy do uczestników szkolenia, ale rolą organizatora jest dopilnować, by zostało to wykonane...

Czytaj więcej
nr 4/2015

Czynniki dyskryminacyjne w nowej perspektywie programowej

dif04_s18.jpg

Równość szans jako polityka horyzontalna dotyczy właściwie wszystkich projektów finansowanych przez UE, toteż oceniający i składający wnioski w zakresie EFS, EFRR, FS, EFRROW i EFMR powinni zgłębić zapisy stosownych dokumentów.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama