Równość szans jako polityka horyzontalna dotyczy właściwie wszystkich projektów finansowanych przez UE, toteż oceniający i składający wnioski w zakresie EFS, EFRR, FS, EFRROW i EFMR powinni zgłębić zapisy stosownych dokumentów.

Chcąc dostosować się do wymogów związanych z równością szans w projektach, niezbędna staje się lektura „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Na szczególną uwagę zasługują informacje dotyczące koncepcji uniwersalnego projektowania, mechanizmu racjonalnych usprawnień, łatwego języka oraz tzw. podwójnego podejścia. Beneficjenci nie musieli bowiem zetknąć się z nimi w poprzednim okresie programowym.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Open access no. 8/2016

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

jak_42.jpg

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Read more

Fundusze dla edukacji

fundusze_37.jpg

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

Read more

Realizacja przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

DiF_7_11.jpg

Na lata 2014-2020 samorządy województw dostały do dyspozycji kwotę aż 31 mld euro. Stanowi to 40% kwoty przyznanej Polsce w ramach polityki spójności. Podział tej kwoty między poszczególne województwa odbył się po konsultacjach ministerstwa z urzędami marszałkowskimi i opierać się miał na ich potrzebach rozwojowych.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama