Na lata 2014-2020 samorządy województw dostały do dyspozycji kwotę aż 31 mld euro. Stanowi to 40% kwoty przyznanej Polsce w ramach polityki spójności. Podział tej kwoty między poszczególne województwa odbył się po konsultacjach ministerstwa z urzędami marszałkowskimi i opierać się miał na ich potrzebach rozwojowych.

Rola regionów w dysponowaniu środkami unijnymi znacznie wzrosła. Od samorządów zależy teraz wyznaczanie priorytetów działania i dziedzin, specjalizacji, których doinwestowanie jest szczególnie ważne dla regionu.

Finansowanie wydatków odbywa się obecnie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wprowadzenie możliwości korzystania z pierwszego z nich było rozwiązaniem innowacyjnym dla programów regionalnych.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Open access no. 8/2016

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

jak_42.jpg

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Read more

Fundusze dla edukacji

fundusze_37.jpg

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

Read more

Program Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020

DiF_7_15.jpg

15 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Litwa – Polska, stanowiący jeden z czternastu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz jeden z siedmiu programów transgranicznych. Program Litwa – Polska jest kontynuacją Programu Litwa – Polska – Rosja realizowanego w latach 2007-2013.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement